Akai Goya / Toyomitsu Higa Shashinshu 1970-1972

Toyomitsu Higa,Akai Goya / Toyomitsu Higa Shashinshu 1970-1972

Toyomitsu Higa,Akai Goya / Toyomitsu Higa Shashinshu 1970-1972